ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

INICIO OK

Youssef Alarcon representant tandvårdsklinik ALCALÁ GATE (ägaren) gör på sin webbplats http://puertadealcalaclinicadental.com/ visst innehåll information om sin verksamhet. Dessa allmänna villkor reglerar enbart och uteslutande användningen av EJENDOMS webbplats med användarna som får tillgång till den. Dessa allmänna villkor visas för användare på webbplatsen http://puertadealcalaclinicadental.com/ i vart och ett av de sidor som ska läsas, skrivas, in och accepteras via Internet och är fullt informerad .

Tillgång till webbplatsen för ägaren innebär förbehållslöst godkännande av dessa användarvillkor som användaren att till fullo förstå. Användaren förbinder sig att inte använda webbplatsen och de tjänster som erbjuds däri för verksamhet som strider mot lagen och att respektera alltid dessa allmänna villkor aktiviteter.

FIRST .- ÅTGÄRDER FÖR ÅTGÄRD OCH ANVÄNDNING

1.1.- Användningen av EJENDOMS webbplats, innebär inte att användaren registrerar sig. Villkoren för tillträde och användning av denna webbplats regleras strikt enligt gällande lagstiftning och enligt principen om god tro, förbinder USER att använda sig av webbplatsen. Alla handlingar som strider mot tredje parts laglighet, rättigheter eller intressen är förbjudna: Rätt till privatliv, dataskydd, immateriella rättigheter etc. EXPRESS EJENDOMEN förbjuder följande:

1.1.1 .- Utför åtgärder som kan producera på webbplatsen eller genom det på något sätt någon form av skada på EIERENS eller tredje parts system.

1.1.2.- Utför utan föregående godkännande någon form av reklam eller kommersiell information direkt eller hemligt, skicka masspostmeddelanden (”spam”) eller skicka stora meddelanden för att blockera servrar från nätverket (”mail bombning ”)

1.2.- ÄGAREN, kan när som helst avbryta åtkomst till sin webbplats om den upptäcker en användning som strider mot laglighet, god tro eller dessa allmänna villkor – se punkt femte.

ANDRA .- INNEHÅLL.

-Innehållet som ingår på denna webbplats har utarbetats och inkluderats av:

2.1 .- Ägaren använder interna och externa källor på ett sådant sätt att ÄGAREN endast ansvarar för innehållet som utarbetas internt.

2.2 .- Ägaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra det befintliga innehållet på sin hemsida. Ägaren försäkrar inte eller ansvarar för att länkarna till tredje parts webbplatser fungerar korrekt på http://puertadealcalaclinicadental.com/. Dessutom, via ägarens hemsida, tillhandahålls gratis och betalda tjänster som erbjuds av tredje part till användaren och kommer att styras av de särskilda villkoren för var och en av dem. Ägaren garanterar inte riktigheten, noggrannheten eller aktualiteten av innehållet och tjänsterna som erbjuds av tredje part och är uttryckligen befriad från någon form av ansvar för skador som kan uppstå på grund av bristande noggrannhet av dessa innehåll och tjänster.

TREDJE .- ANSVAR .-

3.1.- ÄGAREN kommer under inga omständigheter att vara ansvarig för:

3.1.1 .- Fel och incidenter som kan uppstå vid kommunikation, radering eller ofullständig överföring, så att det inte finns någon garanti för att tjänsterna på webbplatsen ständigt fungerar.

3.1.2 .- Vid tillverkning av någon typ av skada som användarna eller tredje parter kan orsaka på webbplatsen.

3.1.3 .- Om tillförlitligheten och veraciteten av informationen som lämnats av tredje part på webbplatsen, antingen direkt eller via länkar. Ägaren kommer att samarbeta och underrätta den behöriga myndigheten om dessa incidenter i det ögonblick då han har tillförlitlig kunskap om att skadan orsakade utgör någon form av olaglig verksamhet.

3.2 .- Ägaren förbehåller sig rätten att tillfälligt upphäva tillgången utan föregående meddelande på ett skönsmässigt sätt och med definitiv eller tillfällig karaktär tills det faktiska ansvaret för eventuella skador uppstår. På samma sätt kommer ägaren att samarbeta och underrätta den behöriga myndigheten om dessa incidenter i det ögonblick då han har tillförlitlig kunskap om att skadan orsakade utgör någon form av olaglig verksamhet.

FJÄRDE.- COPYRIGHT OCH HANDELSMARKNAD .– Ägaren webbplats – eget innehåll, programmering och webbdesign – är helt skyddad av upphovsrätt och reproduktion, kommunikation, distribution och omvandling av de skyddade beståndsdelarna med undantag av EJENDOMENS uttryckliga medgivande. Både grafiska och skriftliga material som skickas av användarna genom de medel som finns tillgängliga på webbplatsen är egenskapen hos användaren som anger när de skickar dem till sitt legitima författarskap och överför rätten till reproduktion och distribution till ägaren.

FEMTE .- JURISDICTION AND APPLICABLE LAW .– Dessa allmänna villkor regleras av spansk lag. Courts of Leon är behöriga att lösa alla kontroverser eller konflikter som härrör från dessa allmänna villkor, ANVÄNDAREN uttryckligen avstår från någon annan jurisdiktion som kan motsvara honom.

SJÄTTE .- Om någon klausul i detta dokument förklaras null, kommer de andra klausulerna att vara i kraft och tolkas med beaktande av parternas vilja och syftet med dessa villkor. ÄGAREN får inte utöva någon av de rättigheter och befogenheter som är tilldelade i detta dokument, vilket inte innebär att i alla fall upphävandet av detsamma, om ej uttryckligen erkänns av ÄGAREN.